کارتون – علیرضا افتخاری کفتر کاکل بسر خامنه ای !


ازاین ببعد با خائنین هیچ گونه مماشاتی نخواهیم کرد ، این گوی و این هم میدان !

هیچ نظری موجود نیست: