عکس - پادگانی به اسم امام خامنه ای !

خامنه ای هنوز نمرده اسمش را روی خیابان و ورزشگاه و پادگانها گذاشتن وای به روزی که بیمره !

هیچ نظری موجود نیست: