تفاوت تختی با ورزشکار نمایان نان به نرخ روز خورتختی در هنگام دریافت مدال پهلوانی در جلوی شاه سر هم خم نکرد ولی این نان به نرخ روز خواران امروزی دستمال یزدی هایشان را هم برای حاکمان نخ نما میکنند .
هیچ نظری موجود نیست: