به خامنه ای میگن : سخت ترین دوران زندگیتون کی بود ؟


به خامنه ای میگن : سخت ترین دوران زندگیتون کی بود ؟

میگه همون اوائل ازدواجم که خجالت میکشیدم جلوی حاج خانوم بگوزم !هیچ نظری موجود نیست: