تصویر بسیجی های مهاجم به دانشگاه علم و صنعتخداییش قیافه کدوم یکی از این اراذل و اوباش به دانشجو میخوره ؟!

هیچ نظری موجود نیست: