اعتبار اسنادی (Documentary credit)


اعتبار اسنادی تكنيك رد و بدل نمودن پول كالاها يا خدمات براساس اسناد توسط بانك است. دو بازرگان در دو كشور دور از يكديگر كه آشنايی با وضع و حال يكديگر ندارند با واسطه دو بانك يكی بانك طرف واردكننده، ديگری بانك كشور صادركننده وارد معامله می ‌شوند و بانك‌های مذكور حسن جريان معامله يعنی پرداخت بهای كالاهای خريداری شده و نيز ترتيب حمل صحيح آنها را از كشور مبدأ به كشور مقصد تضمين می ‌كنند.
از آنجا كه در سال‌های اخير بخش قابل ملاحظه‌ای از خريد و واردات قطعی كالا به كشورمان در قالب اعتبار اسنادی صورت پذيرفته است در اين مقاله به توضيح انجام معاملات از طريق اعتبارات اسنادی می ‌پردازيم.


تعريف اعتبار اسنادی


طبق ماده 2 مقررات متحدالشكل (ucp 500) اعتبار اسنادی به معنای هرگونه ترتيباتی است كه به هر صورت ذكر يا اشاره شده است، كه به موجب آن يك بانك (بانك گشاينده اعتبار) بنا به تقاضا و براساس دستورات يك مشتری (متقاضی اعتبار) يا از طرف خود موظف می ‌شود تا در مقابل اسناد مقرر شده ، مشروط بر اينكه شرايط اعتبار رعايت شده باشد:
1- پرداختی را به شخصی ثالث (ذينفع اعتبار) يا به حواله كرد او انجام دهد، يا بروات صادره توسط ذينفع را قبول و پرداخت كند.
2- به بانك ديگری اجازه دهد كه اين پرداخت را انجام دهد و يا چنين برواتی را قبول و پرداخت كند.
3- به بانك ديگری اجازه معامله دهد.
به طور خلاصه اعتبار اسنادی عبارت است از تعهد مشروط بانك گشاينده اعتبار به پرداخت وجه در مقابل ذينفع اعتبار. به بيان ديگر اعتبار اسنادی تعهد بانك گشاينده اعتبار به پرداخت يا قبول پرداخت (در آينده) وجه اعتبار در مقابل ذينفع اعتبار است مشروط بر آنكه ذينفع اعتبار شرايط و مقررات مندرج در اعتبار اسنادی را رعايت و اسناد مقرر شده را، در موعد مقرر ارائه داده باشد.

اركان اعتبار اسنادی

1- بانك گشاينده اعتبار :
مهمترين و اساسی ترين ركن هر اعتبار اسنادی بانك گشاينده اعتبار است كه در مقابل ذينفع اعتبار، متعهد مشروط به پرداخت وجه اعتبار است.
2- متقاضی اعتبار اسنادی:
شخصی است كه از بانك گشاينده اعتبار اسنادی درخواست می كند تا نسبت به افتتاح اعتبار به نام و به نفع ذينفع اعتبار، اقدام و از طرف وی متعهد مشروط به پرداخت وجه اعتبار بشود.
3- ذينفع اعتبار اسنادی:
شخصی است كه اعتبار اسنادی به نام و به نفع او توسط بانك بازكننده اعتبار باز شده است در صورت رعايت شرايط اعتبار، وجه اعتبار را دريافت خواهد نمود.

4- بانك ابلاغ كننده:
بانكی است كه از طرف بانك گشاينده اعتبار انتخاب شده تا متن اعتبارنامه اسنادی را به ذينفع اعتبار ابلاغ كند. بدين ترتيب بانك ابلاغ كننده اعتبار اسنادی، صرفاً يك واسطه بين بانك گشاينده اعتبار و ذينفع اعتبار اسنادی می باشد.
5- بانك پرداخت كننده:
بانكی است كه از طرف بانك گشاينده اعتبار انتخاب شده و پذيرفته است كه چنانچه ذينفع اعتبار اسنادی با رعايت شرايط اعتبار، اسناد را ارائه دهد نسبت به پرداخت وجه اعتبار اقدام كند.

اعتبار اسنادی نقد يا نسيه (دیداری يا يوزانس)

در حال حاضر در سيستم بانكی كشورمان اعتبارات اسنادی را از لحاظ زمان پرداخت ارز به دو دسته زير می ‌توان تقسيم كرد:
- اعتبارت اسنادی نقدی (ديداری) Sight LC
- اعتبارت اسنادی نسيه (يوزانس) Usance LC
در اعتبار اسنادی گشايش شده به صورت ديداری (نقدی) هنگامی كه ذينفع اعتبار اسنادی نسبت به حمل كالا اقدام و سپس اسناد حمل بدون مغايرت مطابق با شرايط در متن اعتبار اسنادی را به بانك ذيربط (بانك گشاينده اعتبار) ارائه می دهد بانك مزبور موظف است پس از رسيدگی اسناد نسبت به پرداخت اعتبار اسنادی مطابق آنچه در متن اعتبار اسنادی قيد شده عمل نمايد.
در اعتبارات اسنادی گشايش شده به صورت يوزانس، هنگامی كه ذينفع اعتبار اسنادی نسبت به حمل كالا اقدام و اسناد بدون مغايرت را به بانك ذيربط ارائه می دهد. از تاريخ ارائه اسناد و پس از خاتمه دوره يوزانس مبلغ اعتبار را از بانك مربوطه اخذ خواهد نمود. مثلاً چنانچه اعتبار اسنادی به صورت يوزانس يك ساله به نفع شركت نمونه گشايش شده باشد و شركت نمونه در تاريخ 1/10/84 اسناد حمل مطابق با شرايط اعتبار و بدون مغايرت به بانك معامله كننده ارائه داده باشد. مبلغ اعتبار در تاريخ 1/10/85 به شركت نمونه پرداخت خواهد شد.
عموماً
ذينفع اعتبار با توجه به نوع كالا از قبول اعتبار اسنادی گشايش شده به صورت يوزانس امتناع می ‌ورزد و خواستار اعتبار اسنادی ديداری می گردد. در واقع چنان چه كالای موضوع اعتبار دارای بازار (تقاضا) خوبی باشد، فروشنده راسماً از قبول اعتبار اسنادی يوزانس خودداری می ‌كند و از متقاضی اعتبار درخواست می ‌نمايد كه نسبت به يافتن شركت های معتبر (مانند بانك‌های تجاری) برای تأمين مالی اعتبار (Finance) اقدام نمايد. در صورت قبول شركت مالی موردنظر ذينفع اعتبار در روز معامله اسناد مبلغ اعتبار را از شركت مزبور دريافت می ‌دارد و اين شركت مبلغ اعتبار به علاوه بهره يوزانس را در سررسيد (پايان دوره يوزانس) از بانك ذيربط اخذ می ‌نمايد.

در مواقعی كه كشورها به كالاهای خاصی احتياج مبرمی پيدا نمايند و فروشندگان خارجی كه بازار را در اختيار دارند و از فروش به صورت يوزانس خودداری می ‌كنند بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران با برخی از بانك‌های خارجی مانند بانك استاندارد چارتر يا بانك صادرات ايران در دبی يا آی.ان.جی بانك و غيره اقدام به انعقاد قرارداد می ‌نمايد تا بانك مذبور در روز معامله اسناد نسبت به پرداخت وجه اسناد به ذينفع اعتبارات اسنادی گشايش شده توسط بانك‌های ايرانی اقدام نمايند.

بانك‌های فوق الذكر براساس قرارداد در سررسيد (پايان دوره يوزانس) مبلغ اعتبار پرداختی به علاوه بهره يوزانس را از بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران دريافت می ‌دارند. به اين نوع يوزانس اصطلاحاً يوزانس داخلی (Refinance) گفته می شود.

تفاوت يوزانس داخلی با يوزانس در اين است كه در يوزانس داخلی بانك مركزی فاينا نس را انتخاب و با آن قرارداد منعقد نموده است يا به عبارت مصطلح از خطوط اعتباری كه بانك‌های خارجی در اختيار بانك مركزی گذاشته‌اند برای تأمين مالی خريد و واردات كالا استفاده می ‌شود.

در حال حاضر با واردكنندگانی كه بانك مركزی خطوط اعتباری برای خريد و واردات كالا در اختيار آنها می ‌گذارد به مثابه اعتبارات اسنادی نقدی رفتار می ‌نمايد و فقط 10% مبلغ اعتبار را با بت بهره يوزانس از واردكنندگان اخذ می ‌نمايد. لذا در معاملات يوزانس داخلی خريدار كالا بايد مبلغ پيش پرداخت برای گشايش اعتبار اسنادی در روز گشايش را طبق اعتبارات اسنادی نقدی را بپردازد.


چارت عمليات اعتبار اسنادي

اعتبارت اسنادی و عمليات بانكی
- درخواست گشايش اعتبار:
با عنايت به انعقاد قرارداد فروش، متقاضی اعتبار، فرم درخواست گشايش اعتبار را تكميل و همراه با مدارك خواسته شده به بانك گشاينده اعتبار اسنادی جهت ابلاغ آن به ذينفع اعتبار ارائه می ‌دهد.
با توجه به درخواست متقاضی اعتبار ، بانك گشاينده اعتبار پس از بررسی كامل نسبت به تهيه متن لاتين اعتبار اسنادی و ارسال آن به ذينفع اعتبار از طريق بانك ابلاغ كننده اقدام خواهد نمود.
بانك گشاينده اعتبار نسخه ای از متن اعتبار اسنادی گشايش شده را در اختيار متقاضی اعتبار خواهد گذاشت.


گشايش اعتبار اسنادی:

روزی كه متن لاتين مزبور توسط بانك گشايش كننده اعتبار ابلاغ می گردد آن روز تاريخ افتتاح اعتبار اسنادی تلقی خواهد شد.
- ذينفع اعتبار و متن اعتبار اسنادي
به محض اينكه ذينفع اعتبار (صادركننده) متن اعتبار اسنادی را از بانك ابلاغ كننده دريافت داشت بايد آن را به دقت مطالعه و با قرارداد فروش مطابقت دهد. چنانچه مغايرتی مشاهده كرد يا متوجه شد كه نمی ‌تواند مطابق با شرايط و مواد اعتبار اسنادی در موعد مقرر اقدام به حمل كالا و ارائه اسناد يا تأ ييد اسناد نمايد از متقاضی اعتبار بايد بخواهد تا از بانك گشاينده اعتبار درخواست صدور اصلاحيه اعتبار را به عمل آورد. در غير اين صورت به ارسال كالا توسط شركت‌های حمل و نقل اقدام خواهد كرد.
- تسويه و واريز اسناد
ذينفع اعتباراسنادی بعد از حمل كالا و تهيه و تأييد اسناد قبل از انقضاء سررسيد اعتبار ، اسناد موصوف را به بانك ابلاغ كننده اعتبار، ارائه می دهد.

بانك مزبور 7 روز بانكی فرصت رسيدگی به اسناد را داشته و چنانچه مغايرتی در اسناد مشاهده ننمود نسبت به پرداخت يا تعهد پرداخت پس از اخذ پوشش از بانك گشاينده اعتبار اقدام خواهد نمود.
بانك گشاينده اعتبار، متقاضی اعتبار را از وصول اسناد مطلع نموده و از متقاضی اعتبار درخواست می ‌نمايد تا از طريق بانك برای تسويه حساب و اخذ اسناد اقدام نمايد. در اين مرحله بانک گشاينده اعتبار با توجه به ميزان پيش پرداخت هنگام گشايش اعتبار و نوع اعتبار (ديداری – يوزانس) نسبت به محاسبه هم ارز ريالی اسناد اعتبار اقدام و پس از دريافت مابقی ريالی نسب به واريز اسناد و ظهرنويسی اسناد عمل خواهد كرد.
اينك بانك گشاينده اعتبار در ظهر بارنامه كه به نام بانك مزبور صادر شده است نسبت به انتقال مالكيت اقدام و در شرح سياهه تجاری موضوع وصول حق ثبت سفارش را درج می ‌كند. بدين ترتيب اسناد ظهرنويسی شده و در اختيار متقاضی اعتبار گذاشته می شود.

متقاضی اعتبار، بارنامه ظهرنويسی شده را به نمايندگی شركت حمل و نقل ارائه می دهد و برگ ترخيص را اخذ می ‌نمايد و همراه با ساير اسناد برای ترخيص كالا به گمرك مربوطه مراجعه خواهد نمود.

سرمایه گذاری در سهام شرکتها

شرکت ها معمولا با اهداف خاصی اقدام به خرید سهام شرکت های دیگر می نمایند که عمده این اهداف عبارتند از:
1- خرید سهام به منظور استفاده بهینه از وجوه نقد مازاد(سرمایه گذاری کوتاه مدت)
2- اعمال نظارت و کنترل واحد سرمایه پذیر(سرمایه گذاری بلند مدت)
عمده اهداف رسیدگی

1- حصول اطمینان از قابلیت وصول و باز یافت سرمایه گذاری انجام شده
2- انعکاس صحیح بهای تمام شده سرمایه گذاری ها در سوابق مالی مطابق با استانداردهای حسابداری
3- اطمینان از به جای گرفتن کلیه سرمایه گذاری ها و درآمد های حاصله در دفاتر و صورت های مالی

مراحل رسیدگی

ابتدا کار برگ اصل سرمایه گذاری ها را به شرح زیر تهیه مینماییم
نام شرکت سرمایه پذیر- مانده ابتدای دوره(تعداد سهام, درصد سرمایه گذاری, مبلغ اسمی, بهای تمام شده) – افزایش طی دوره(تعداد سهام, مبلغ اسمی, بهای تمام شده) – فروش طی دوره(تعداد, بهای تمام شده, بهای فروش, سود و زیان فروش) – مانده پایان دوره(تعداد سهام, درصد سرمایه گذاری, بهای اسمی, بهای تمام شده) – ذخیره کاهش ارزش – مانده صورت های مالی در تاریخ 29/12 سال مورد رسید گی – ارزش روز سهام – سود سهام دریافتی – مانده صورت های مالی در تاریخ 29/12 سال قبل

*پس از تهیه کار برگ


رسیدگی به افزایش(خرید)طی سال و مانده پایان دوره

1- مجوز های خرید سهام(مصوبه هیات مدیره)را بررسی و از وجود مجوز های لازم اطمینان حاصل می نماییم.
2- خرید های طی سال را با مدارک خرید از جمله اعلامیه های خرید و مدارک بورس مطابقت می دهیم.
3- اوراق سهام یا گواهینامه های خرید را مشاهده و با مبالغ ثبت شده در دفاتر مطابقت می دهیم.
4- اوراق سهام یا گواهینامه های سهام را که نشان دهنده ی تعداد کل سهام شرکت در پایان سال می باشد را از شرکت اخذ می نماییم.

رسیدگی به فروش طی سال

1- چنانچه سهام در بورس اوراق بهادار فروخته شده است مبالغ فروش را با اعلامیه های فروش بورس مطابقت می دهیم.
* در صورت فروش خارج از بورس نحوه قیمت گذاری سهام را کنترل می نماییم.
2- از محاسبه صحیح سود و زیان ناشی از فروش سهام اطمینان حاصل می نماییم.رسیدگی به سود سهام دریافتی طی سال

میزان سود سهام ثبت شده در دفاتر را با اعلامیه ها و مدارک ارسالی شرکت سرمایه پذیر مطابقت می دهیم, در صورت عدم ثبت سود سهام علّت را از شرکت پرس و جو می نماییم و با ارسال تایید یه مخصوص سرمایه گذاری از صحت عمل شرکت اطمینان حاصل می نما ییم.

سایر

با مقایسه ارزش روز سهام در تاریخ ترازنامه با بهای تمام شده سرمایه گذاری, لزوم یا عدم لزوم منظور نمودن ذخیره کاهش ارزش در حساب ها را ارزیابی می نماییم.
در پایان هر گونه ایراد مشاهده شده را در کار برگ نکات درج و به کار برگهای رسیدگی عطف می دهیم.

فروش

حساب فروش نشانگر عملکرد یکساله مدیریت واحدهای مورد رسیدگی طی یک سال مالی می باشد از این رو از حساسیت بالایی برخوردار می باشد. در رسیدگی به حساب فروش معمولا اهداف زیر دنبال می شود
1- حصول اطمینان از ثبت کلیه فروش های انجام شده طی یک سال مالی در سوابق مالی
2- حصول اطمینان از اینکه صورت حساب های فروش بر اساس کالا های تحویل شده به مشتریان صادر شده و در بر گیرنده کالا ها و خدماتی که در آینده ارائه می گردد نمی باشد
3- حصول اطمینان از اینکه فروش ها بر اساس مبالغ واقعی و قابل وصول در حساب ها ثبت شده است
4- حصول اطمینان از ثبت فروش های هر سال در همان سال

مراحل

1- ابتدا کار برگ فروش را به شرح زیر تهیه می نماییم
شرح / عطف / مبلغ فروش طبق دفاتر / اصلاحات(بدهکار و بستانکار) / مبلغ اصلاح شده / برگشت از فروش / تخفیفات / خالص فروش سال مورد رسیدگی / خالص فروش سال قبل
2- نرخ های مصوب فروش محصولات در سال مورد رسیدگی را به همراه تاریخ اجرای آن از شرکت اخذ ودر پرونده بایگانی نموده ودر رسیدگی های بعدی نرخ های مندرج در صورت حساب ها را به این نرخ ها عطف می دهیم.
3- لیست قرارداد های فروش سال مورد رسیدگی را که بایستی حاوی اطلاعات زیر باشد از شرکت اخذ و در پرونده بایگانی نموده تا در رسیدگی های بعدی نرخ های صورت حساب ها را به این صورت ریز عطف دهیم.
شماره وتاریخ قرارداد / نام مشتری / شرح کالا یا خدمات / مقدار / نرخ واحد کالا / مبلغ کل قرارداد
4- صورت ریز فروش های سال مورد رسیدگی را به تفکیک محصول از شرکت اخذ و
الف- مانده ان را با مانده دفاتر مطابقت می دهیم
ب- تعداد محصول فروخته شده را با مقادیر خروجی از انبار محصول طبق کاردکس ویا طبق صورت گردش انبار محصول مطابقت می دهیم
5- صورت ریز فروش های سال مورد رسیدگی را به تفکیک مشتریان از شرکت اخذ می نماییم و
الف- جمع فروش را با دفاتر مطابقت می دهیم
ب-جمع فروش به هر یک از مشتریان را با مبالغ منظور شده به حساب انها در حساب بدهکاران تجاری مطابقت می دهیم
6- به منظور حصول اطمینان از صدور صحیح صورت حساب ها و ثبت کلیه صورت حساب ها در سوابق مالی برنامه رسیدگی به حساب فروش از طریق صورت حساب های فروش را اجرا می نماییم
7- به منظور حصول اطمینان از صدور صورت حساب برای کلیه کالا های خارج شده از شرکت به منظور فروش برنامه رسیدگی به حساب های فروش از طریق مجوزهای خروج کالا را اجرا می نماییم.
8- به منظور حصول اطمینان از صدور اسناد حسابداری به اتکای صورت حساب های معتبر فروش و مدارک تحویل کالا به مشتری برنامه رسیگی به فروش از طریق اسناد حسابداری را اجرا می نماییم.
9- به منظور اطمینان از ثبت فروش های دو سال در همان سال آزمون Cut Off را برای صورت حساب های فروش اجرا می نماییم
در پایان هر گونه ایراد مشاهده شده را در کار برگ نکات درج نموده و به کار برگ های رسیدگی عطف می دهیم.

هزینه ها

هدف از رسیدگی

1- حصول اطمینان ازتعلق هزینه های ثبت شده در دفاتر به واحد مورد رسیدگی
2- حصول اطمینان ازاتکای هزینه های انجام شده به مدارک معتبر
3- اطمینان از انجام هزینه ها با دستورالعمل ها از جمله آیین نامه معاملات
4- حصول اطمینان از وجود مجوزهای لازم برای انجام هزینه

روش رسیدگی

ابتدا صورت ریز هزینه ها را به شرح زیر تهیه می نماییم
شرح هزینه / عطف / مبلغ هزینه طبق دفاتر / اصلاحات پیشنهادی(بدهکار و بستانکار) / مانده اصلاح شده / طبقه بندی در صورت های مالی
برای رسیدگی به هر یک از سر فصل ها کار برگی به شرح زیر تهیه می شود
شماره تاریخ سند / شرح هزینه ها / مبلغ / طرف حساب
پس از تشکیل کار برگ فوق با توجه به گردش هر حساب نمونه هائی مناسب از اسناد حسابداری را برای رسیدگی انتخاب می نماییم
پس از انتخاب اسناد و درج اطلاعات مربوطه در کار برگ رسیدگی کنترل های زیر را برای هر یک از اسناد انتخابی اعمال می نماییم
1- مطابقت مبلغ هزینه با اسناد و مدارک هزینه(فاکتور یا صورت حساب فروشنده و یا قرارداد فی مابین)
2- کنترل تعلق هزینه به شرکت
3- کنترل تایید هزینه توسط مقامات مجاز
4- کنترل رعایت آیین نامه معاملات در انجام هزینه
5- کنترل صحت صدور سند حسابداری و ثبت آنها


توضیحات

در رسیدگی به هزینه ها به مواردی برخورد میشود که مربوط به هزینه های مواد و لوازم مصرفی از انبار می باشد. برای این گونه اسناد و اثبات مبلغ هزینه بایستی صورت ریز حواله های انبار از شرکت اخذ و کار برگ هفت ستونی حاوی اطلاعات زیر تهیه شود
شماره و تاریخ حواله انبار / شرح کالای مصرفی / بهای تمام شده کالای مصرفی
پس از تهیه کار برگ فوق جمع بهای کالاها طبق حواله انبارهای مختلف بایستی با سند حسابداری مطابقت و عطف متقابل داده شود و در پایان رسیدگی ها موارد و ایرادات مشاهده شده را در کار برگ نکات صحیح نموده و به کار برگ های رسیدگی عطف می دهیم.

کنترل صحت عمليات (محاسبات) صورت مغايرت بانکی (Bank control)

- تطبيق مانده دفاتر در صورت مغايرتهای بانکی با ماند دفاتر (کارت معين) و ترازآزمايشی.
- تطبيق مانده صورتحساب بانک در صورت مغايرتهای بانکی با مانده صورتحساب های بانک و تأييديه های بانکی.
- بررسی دقيق اقلام باز دفاتر در صورت مغايرتهای بانکی (بد - بس) و پيگيری چگونگی حذف از صورت مغايرتهای بانکی.
- بررسی دقيق اقلام باز صورتحساب بانک در صورت مغايرتهای
بانکی (بد - بس) و پيگيری چگونگی حذف از صورت مغايرتهای بانکی.
- تطبيق اقلام مندرج در صورتحساب بانک (برای يک يا چند دوره يک ماهه، دوماهه، ويا سه ماهه) با اقلام ثبت شده در حساب بانک دفاتر موسسه (صورت تطبيق).
- اخذ صورتحساب بانک دوره يک ماهه يا دوماهه بعد از تاريخ ترازنامه.
- پيگيری کلی اقلام انتقالی در حسابهای بانکی در آخرين روزهای دوره مورد رسيدگی و مدت مشابه در ابتدای دوره.
- تهيه صورتی از چکهای باطله که شامل شماره، تاريخ و مبلغ باشد و کنترل ابطال صحيح آنها.
- تهيه صورتی از چکهای صادره توسط واحد مورد رسيدگی که تا پايان سال (تاريخ ترازنامه) به بانک ارائه نشده اند و پيگيری زمان ارائه آن به بانک بعد از پايان دوره مورد رسيدگی.
- رويت مجوزهای هيأت مديره برای حسابهای بانکی که در طی دوره مورد رسيدگی افتتاح يا بسته شده اند.
- اخذ تأييديه مستقيم در رابطه با مانده حسابها از کليه بانک هائی که واحد مورد رسيدگی در طی دوره با آنها کار کرده است.

Control Emolument

- کنترل ميزان حقوق و دستمزد و مزايای مستمر با قرارداد استخدامی ویا احکام تغييرات حقوق ودستمزد.
-کنترل مزايای مستمر قانونی با بخشنامه هاي مربوطه واحراز شرايط پرداخت از طريق پرونده پرسنلی.
- کنترل مدارکی دال بر ميزان کارکرد يا کارت ساعت ، دفتر حضور وغياب و ساير مدارک مشابه توسط مشتری.
-کنترل ميزان کارکرد با کارت ساعت زنی ، دفتر حضورغياب و ساير مدارک مشابه.
-کنترل مدارکی دال بر محاسبات حقوق ودستمزد پايه توسط مشتری.
- کنترل محاسبات مربوط به حقوق ودستمزد پايه با توجه به ميزان حقوق ودستمزد ساعات کارکرد.
- کنترل مدارکی دال بر محاسبات مربوط به اضافه کاری توسط مشتری.
- کنترل محاسبات اضافه کاری با توجه به ميزان حقوق ودستمزد ساعات اضافه کاری.
- مشاهده مصوبه مديران در خصوص ساير پرداختهای غيرمستمر.
- کنترل مدارکی دال بر محاسبات مربوط به ساير مزايای غيرمستمر توسط مشتری.
- کنترل محاسبات مربوط به ساير مزايای غيرمستمر.
- درج دلايل پرداخت ساير مزايای غيرمستمر بطور کامل در کاربرگ.
- کنترل انطباق پرداختهای غيرمستمر با قوانين و مقرارت کشور.
-کنترل مدارکی دال برمحاسبات ماليات وحق بيمه توسط مشتری.
- کنترل محاسبات مربوط به ماليات و حق بيمه.
- کنترل مبالغ مکسوره بابت مساعده پرداختی با رسيد دريافتی در زمان پرداخت.
- کنترل مبالغ مکسوره بابت اقساط وام پرداختی با شرايط باز پرداخت وام که به تأييد کارگر يا کارمند مربوطه رسيده.
-کنترل محاسبات مربوط به مبلغ خالص پرداختی.

Cost Control
مشاهده سند حسابداری و کنترل امضاءهای مجاز. -
- کنترل صحت ثبت و تخصيص صحيح سرفصل حساب.
- کنترل مجوز انجام هزينه.
- کنترل کفايت ضمائم ، مدارک و مستندات لازم ( درخواست خريد ، دستور خريد ، رسيدو حواله انبار ، فاکتور و ... ).
- رعايت تشريفات قانونی و آئين نامه مالی و معاملاتی و در صورت لزوم اخذ استعلام بهاء.
- کنترل تفکيک صحيح بين هزينه های جاری و سرمايه ای.
مربوط بودن به دوره ملی مورد رسيدگی ( هزينه هر دوره از درآمد همان دوره ). -
کنترل ممهور بودن اسناد ، مدارک و ضمائم به مهر « سند صادر شد » ، « باطل شد » و يا مميزی آ

هیچ نظری موجود نیست: