شعار های جدید بر علیه دیکتاتور بزرگ - علی خامنه ای


سید علی موگابه ........... ایران نشد( نمیشه ) زیمباوه
خامنه ای متجاوزه ...... رفیق او مش چاوزه
خامنه ای قاتل ! خیال نکن ما زنیم ...... تو دهنت میزنیم
رهبر قاتل نمیخوایم ....... آیین باطل نمی خوایم
ولایت فقیهان ....... خیانت است به قرآن
خامنه ای کافر است .... قاتلو ویرانگر است
بترسین . بترسین ...... ایرانی بیدار شده
سید علی شعارشه .... تجاوز افتخارشه
سید علی جاهل ...... با زور نمیشی عادل
سید علی کیم جون ایل ...... ریختت شده مثل فیل
بسیجی عاشقه جنایته ...... رهبر اوسید علی فلاکته
زندانی سیاسی آزاد باید گردد ....... خامنه ای قاتل اعدام باید گردد
سد علی لعنتی ...... تو دشمن ملتی
ای رهبر آزاده ...... تجاوزم آزاده
پول نفت ما کجاست ؟ ...... زیر عبای آغاست
خامنه ای قاتله ..... متجاوزو جاهله
خامنه ای حیاکن .... جنایتو رها کن
خامنه ای حیاکن .... تجاوزو رها کن
خامنه ای بشو و عبرت بگیر ..... تجاوز . جنایت . خیانت به ملت دیگر اثر ندارد
ای رهبر کودتا ...... استعفا استعفا
خامنه ای اذن تجاوز داده ..... بسیجی اش زانی و قواد شده
اگر زری بپوشی . اگر اطلس بپوشی همون سید علی وطن فروشی .
تا سد علی آزاده ....... هر روز همین بساطه
سد علی . سد علی ...... استعفا استعفا
ایرانی باغیرت ..... ناموس نشه بی عصمت
سد علی . سد علی . این آخرین پیام است .......... ایرانی با غیرت آماده قیام است
ایرانی بت شکن .... بت بزرگو بشکن
ما عاشق ایرانیم ...... از سد علی بیزاریم
شهیدان کجایید . ایرانی تنها شده ...... خامنه ای قاتل مالک ایران شده
آزادی اندیشه ...... با سد علی نمیشه
سد علی، سد علی، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکه از چنگ توهیچ نظری موجود نیست: