این مزدوران بسیجی و لباس شخصی را شناسایی کنید
اطلاعاتتان را برای ما ارسال کنید
در صورتی که شما هم تصاویری از این سرکوبگران وطن فروش دارید، یا اطلاعاتی از تصاویر منتشر شده افراد در اختیار دارید، آن را برای ما به آدرس زیر ارسال کرده و در این کار به ما کمک کنید.
gerdabsabz(at)gmail.com

گرفته شده از وبلاگ گرداب سبزهیچ نظری موجود نیست: