دوستان صدا و سیمایی این ساختمان ها را برای ما معرفی کنید .


بچه های صدا و سیما ، در این چند ماه اخیر فشار زیادی را چه ازطرف حکومت و چه از طرف مردم تحمل کردید و بسیاری از شما در محافل خصوصی گفته اید که طرف مردم هستید و بدلیل فشارهایی که متحمل میشوید نمیتوانید افکار و نیات خود را آزادانه بیان کنید . باور کنید ما هم انتظار زیادی از شما نداریم و شما را درک میکنیم ولی یک حداقل خواسته هایی هم از شما عزیزان داریم و آن هم این است که اگر شما از این محدودیت ها رنج میبرید ، حداقل ما مردم ایران را با محیط و قسمتهای مختلف صدا و سیما آشنا کنید بما بگویید تصمیم گیران اصلی این سازمان چه کسانی هستند و چطور بر روی خط و مشی این نهاد اعمال نظر و عقیده میکنند( و سایر اطلاعاتی که بدرد مردم بخورد ) .
در قسمت زیر من عکسی را که از گوگل ارث تهیه کرده ام را گذاشتم تا شما عزیزان بتوانید ما مردم ایران را با قسمت های مختلف صدا و سیما و ساختمان ها و وظایف شان بیشتر آشنا کنید . من فکر میکنم اجابت کردن این حداقل خواسته بحق ما مردم ایران میتواند گوشه ای از فشار افکار عمومی را از روی شما عزیزان بردارد .


هیچ نظری موجود نیست: