قاضی صلواتی یا قصاب صلواتی ؟این همان جنایت کاری است که احکام اعدام 5 زندانی سیاسی و عقیدتی را صادر کرد این همان جانوری است که دستور داده بازداشتی های بعد از انتخابات مدت های مدیدی را در سلولهای انفرادی و در زیر دست بازجویان و شکنجه گران وزارت اطلاعات سپری کنند این همان موجودی است که احکام اعدام چندین فعال سیاسی دیگر را هم صادر کرده تا بعد از تایید دیوان عالی اجرا کند . این جانور جایگزینی برای سعید مرتضوی جلاد است .

هیچ نظری موجود نیست: