باهوش ترین و خنگ ترین مردمان جهان متعلق به چه کشورهایی هستند ؟Hong Kong 107
Korea, South 106
Japan 105
Korea, North 105 South Korea 106,Japan 105
Taiwan 104
Austria 102
Netherlands 102
Germany 102
Italy 102
Sweden 101
Luxembourg 101 Netherlands 102, Belgium 100
Switzerland 101
Singapore 100
United Kingdom 100
China 100
New Zealand 100
Belgium 100
Poland 99
Spain 99
Hungary 99
United States 98
Mongolia 98 Russia 96, China 100
France 98
Denmark 98
Australia 98
Iceland 98 Norway 98
Norway 98
Latvia 97 Russia 96, Finland 97
Estonia 97 Finland 97, Russia 96
Finland 97
Czech Republic 97
Lithuania 97 Russia 96, Finland 97
Canada 97
Slovakia 96
Russia 96
Uruguay 96
Argentina 96
Belarus 96 Russia 96
Ukraine 96 Russia 96
Vietnam 96 China 100, Thailand 91
Malta 95 Italy 102, Spain 99, Morocco 85
Moldova 95 Romania 94, Russia 96
Portugal 95
Slovenia 95
Israel 94
Romania 94
Yugoslavia 93 Croatia 90, Slovenia 95
Georgia 93 Russia 96, Turkey 90
Macedonia 93 Bulgaria 93, Greece 92
Kazakhstan 93 Russia 96, Turkey 90
Ireland 93
Chile 93 Argentina 96, Peru 90
Bulgaria 93
Armenia 93 Turkey 90, Russia 96
Greece 92
Malaysia 92
Cyprus 92 Greece 92
Brunei 92 Malaysia 92
Costa Rica 91 Argentina 96, Uruguay 96, Colombia 88, Puerto Rico 84
Thailand 91
Turkey 90
Albania 90 Croatia 90, Turkey 90
Croatia 90
Peru 90
Laos 89 Thailand 91, Philippines 86
Suriname 89
Cambodia 89 Thailand 91, Philippines 86
Indonesia 89
Venezuela 88 Colombia 88
Colombia 88
Tajikistan 87 Turkey 90, Iran 84
Turkmenistan 87 Turkey 90, Iran 84
Azerbaijan 87 Turkey 90, Iran 84
Iraq 87
Tonga 87
Kyrgyzstan 87 Turkey 90, Iran 84
Jordan 87 Iraq 87, Lebanon 86
Samoa (Western) 87
Uzbekistan 87 Turkey 90, Iran 84
Mexico 87
Brazil 87
Syria 87 Iraq 87, Lebanon 86
Burma (Myanmar) 86 India 81, Thailand 91
Lebanon 86
Philippines 86
Paraguay 85 Ecuador 80, Peru 90
Morocco 85
Bolivia 85 Ecuador 80, Peru 90
Cuba 85
Marshall Islands 84
Honduras 84 Guatemala 79, Colombia 88
Micronesia 84 Marshall Islands 84
Papua New Guinea 84 Marshall Islands 84, Fiji 84
Dominican Republic 84 Mixed population, Puerto Rico 84
Vanuatu 84 Marshall Islands 84, Fiji 84
Nicaragua 84 Guatemala 79, Colombia 88
Fiji 84
Panama 84 Colombia 88, Ecuador 80
Solomon Islands 84 Marshall Islands 84, Fiji 84
El Salvador 84 Guatemala 79, Colombia 88
Guyana 84 Suriname 89, Barbados 78
Iran 84
Libya 84 Morocco 85, Egypt 83
Puerto Rico 84
Kiribati 84 Marshall Islands 84, Fiji 84
Tunisia 84 Morocco 85, Egypt 83
Algeria 84 Morocco 85, Egypt 83
Afghanistan 83 Iran 84, India 81
Saudi Arabia 83 Iraq 87, Qatar 78
Belize 83 Guatemala 79, Mexico 87
Egypt 83
Oman 83 Iraq 87, Qatar 78
Yemen 83 Iraq 87, Qatar 78
Kuwait 83 Iraq 87, Qatar 78
United Arab Emirates 83 Iraq 87, Qatar 78
Bahrain 83 Iraq 87, Qatar 78
Mauritius 81 Mixed population-see notes
Maldives 81 India 81
Seychelles 81 Mixed population, India 81
Sri Lanka 81 India 81
Pakistan 81 India 81
Bangladesh 81 India 81
India 81
Trinidad & Tobago 80 78, Jamaica 72 Suriname 89, Barbados
Ecuador 80
Madagascar 79 Mixed Malay-Negroid population - see notes
Comoros 79 Mixed Negroid-Arab-Malay population - see notes
Guatemala 79
Qatar 78
Bhutan 78 Nepal 78
Bahamas 78 Barbados 78
Cape Verde 78 Mixed population-see notes
Nepal 78
Barbados 78
Zambia 77
St.Vincent/Grenadines 75 Barbados 78, Jamaica 72
St. Lucia 75 Barbados 78, Jamaica 72
St. Kitts & Nevis 75 Barbados 78, Jamaica 72
Grenada 75 Barbados 78, Jamaica 72
Dominica 75 Barbados 78, Jamaica 72
Antigua & Barbuda 75 Barbados 78, Jamaica 72
Uganda 73
Congo (Braz) 73
Mauritania 73 Guinea 63, Morocco 85, Sudan 72
Swaziland 72 Zambia 77, Zimbabwe 66
Chad 72 Sudan 72
Kenya 72
Lesotho 72 Zambia 77, Zimbabwe 66
Sudan 72
Tanzania 72
Haiti 72 Jamaica 72
Mosambique 72 Tanzania 72, Zimbabwe 66, Zambia 77
Namibia 72 Zambia 77, Zimbabwe 66
Botswana 72 Zambia 77, Zimbabwe 66
South Africa 72 See notes
Jamaica 72
Ghana 71
Côte d'Ivoire 71 Ghana 71
Malawi 71 Congo (Z) 65, Tanzania 72, Zambia 77
Cameroon 70 Nigeria 67, Congo (Braz) 73
Rwanda 70 Congo (Z) 65, Tanzania 72, Uganda 73
Burundi 70 Congo (Z) 65, Tanzania 72, Uganda 73
Togo 69 Ghana 71, Nigeria 67
Angola 69 Zambia 77, Zimbabwe 66, Congo (Z) 65
Benin 69 Ghana 71, Nigeria 67
Eritrea 68 Sudan 72, Ethiopia 63
Djibouti 68 Sudan 72, Ethiopia 63
Central African Rep. 68 Congo (B) 73, Congo (Z) 65, Nigeria 67
Mali 68 Guinea 63, Sudan 72
Somalia 68 Ethiopia 63, Kenya 72
Niger 67 Nigeria 67
Nigeria 67
Gabon 66 Congo (B) 73, Equatorial Guinea 59
Zimbabwe 66
Burkina Faso 66 Guinea 63, Sierra Leone 64, Ghana 71
Congo (Zaire) 65
Sierra Leone 64
Senegal 64 Sierra Leone 64, Guinea 63
Liberia 64 Sierra Leone 64, Guinea 63
Gambia 64 Sierra Leone 64, Guinea 63
Ethiopia 63
Guinea-Bissau 63 Guinea 63
Guinea 63
Equatorial Guinea 59
Sao Tome/Principe 59 Equatorial Guinea 59


ضریب هوش مردم جهان دنیا / ضریب هوش مردم ایران , خاورمیانههیچ نظری موجود نیست: